A "Nautica"
A fiumei Tengerészeti Akadémia története
Róna, 1999. Budapest

HORVÁTH JÓZSEF HAJÓSKAPITÁNY KÖNYVE A MAGYAR TENGERÉSZKÉPZÉSRÕL:


A könyv borítója


 

Az elsõ magyar Hajózási Törvény címlapja


 

    S hogy mit tanultak? Számtan, mértan, földrajz, mennyiségtan, logaritmus elmélete, mértani és mennyiségtani arányok, trigonometriai egyenletek és összefüggések, alkalmazott fizika és végül hittan volt az elsõ évben.
      A II. évfolyamban: geodézia, hajózástan, hajózástörténet, csillagászat, hajóépítés, vitorlakezelési mûveletek, hajómûveletek, hajózási számvitel és jog, valamint hittan. A hitoktató a különbözõ szertartások celebrálását, így legfõként
a halálesettel, tengerbetemetéssel kapcsolatos 
eljárást oktatta. Emellett szépírást, olasz nyelvet és 
levelezést is.

A magyar tengerésztiszt képzés kezdetei

Az elsõ hajózási törvényt Mária Terézia adta ki 1774 április 25-én. A felvilágosult uralkodó arra törekedett, hogy hajóin - a kereskedelmi hajókon is - az örökös tartományokból szárrmazó tisztek szolgáljanak.
A hallgatóknak ösztöndíjat is alapított. A jelöltek elõképzettsége nagyon változó volt, de legtöbbjük filozófiát is tanult korábban, sõt, képzett jogász is volt köztük. Az elõírt képzés után kötelezõen 3 év gyakorlat következett, s ezt az uralkodó 100 forint ösztöndíjjal könnyítette meg. Egy-egy hajótulajdonos több jelöltet is hajlandó volt a fedélzetre venni, ha azok kellõen felruházottak, felfegyverzettek voltak, s meg tudták fizetni a napi 8 garas kosztpénzt.

Idézet a törvénybõl:
A 'Kormányszék' pedig gondoskodjon arról: hogy a' Hajókázás Tanítójának rendelésünk szerént megparantsollya, hogy a' hozzá utasított hajós Kapitányoknak szükséges oktatást adjon, (kiemelés a szerzõtõl) és ha úgy kívántatik mappákat és egyéb eszközöket is beszerezzen, hogy ezeknek segedelmével annál bizonyosabban utazzanak.

 

A hátsó borító


 

     Az   Akadémia  kétnyelvû  pecsétje 


 

Hogy miért volt szükséges a hajózásról szóló alaptörvénynek ilyen apró részletekre is
kitérnie?

Ezt megvilágítja az írnok kötelmeit szabályozó III. cikkely 2. §-a:

"Ha mindazonáltal a' Kapitány írni nem 
tudna, ..."

A Fõiskolán 1837-ben 7 fõ, 1838-ban 4 fõ, és 1839-ben szintén 4 fõ végzett.


 

Az 1842-ben végzett 3 növendék közül egy 18, egy 17 és egy 12(!) éves volt az iskolaév elsõ félévében. 

A 18 éves már három évet hajózott apja hajóján az iskola elõtt, a 17 éves pedig három évet mint kadét.

A 12 éves PAUER JÁNOSNAK nem volt hajózási gyakorlata.

HORVÁTH JÓZSEF hajóskapitány Pestszentimrén született 1947 tavaszán. Érettségije után, a "nagy árvíz" idején kezdte hajós pályáját. Különbözõ beosztásokban a MAHART szinte valamennyi hajótípusán dolgozott, míg 1975-ben belvízi fedélzeti tiszti vizsgát tett. Az 1977. év tavaszától kapitány. Parancsnoki kinevezést 1983 telén nyert a BUDA iskolahajóra.
Itt fogant meg benne a gondolat, hogy a magyar hajós és tengerészképzés történetét megírja. Nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen e nagy múltú, sokrétû szakmai képzés feldolgozása nem kis feladat.
Hosszú évek kutatómunkáját követõen készült el egy rész végre, mely az intézményesített tengerészképzés elsõ, közel másfél évszázadát dolgozza fel. E másfélszáz év története az akkori magyar tengeri kijáróhoz, Fiume városához, a mai Rijekához kötõdik. A mindenkori tengerészképzõ intézetnek otthont adó, dicsõ múltú kikötõváros évezredes történelme során sok uralkodó kegyét élvezte, szenvedte haragját, de mindenkor megmaradt annak, ami eredendõen volt: Adria parti olasz kereskedõvárosnak. S ez igaz volt a magyar közigazgatás évtizedeire is. Igaz volt a városban mûködõ tengerészeti iskolára is, és rövid idõ alatt igaz lett a hallgatókra nézve is. Mégis, minden olaszságuk ellenére mások voltak, mint a többiek. Õk "fiumanok" voltak! Ennek figyelembe vételével próbálják meg elfogadni a dokumentumokból kihámozott, s itt leírt tényeket.
A szerzõ reméli, hogy tengerhajózásunk jelenlegi sanyarú helyzetében munkája nemcsak lélekmelengetõként, hanem tanulságul is fog szolgálni.
A magyar tengerészképzés következõ viharos ötven évét a következõ, szerényebb kötet tartalmazza majd. Ha ez a munka tetszeni fog Önöknek, kérem, keressék azt is egy év múlva.

(Még nem jelent meg...)

A könyv fogyasztói ára 1625 Ft.- Az alábbi könyvesboltokban kapható:

Püski Könyvesbolt - Budapest
Fehérlófia Könyvesbolt - Budapest
HMS - Betz István, tel: 209-09-04
MAHART - Hadnagy Gábor tel:484-64-18
Diadora Könyvesbolt - Tapolca, Fõ tér 10.
Közlekedési Múzeum Könyvesboltja
A szerzõnél: 06/ 209-559-673

Volt egyszer egy Magyarország, ahol:
képeztek tengerésztiszteket...
és még vannak tengerészek...

Ha idõd engedi, kérlek add le a válaszodat az alábbi kérdésekre:

Kell magyar tengerhajózás? 

Kell-e magyar tengerészképzés?

Az oldalt készítette: NAGYSZÉKELY ISTVÁN: